Gratis elektronische bibliotheek

Toezicht en handhaving, hoofdstuk 5 Awb - Y. van Setten

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2004-02-01
BESTANDSGROOTTE: 7,62
ISBN: 9789013011111
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Y. van Setten

U kunt het boek Toezicht en handhaving, hoofdstuk 5 Awb downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

In het huidige openbaar bestuur bestaat een brede verantwoordelijkheid voor de juridische kwaliteit van de overheidsbesluitvorming. Men kan dat niet alleen aan specialisten overlaten. Overheidsorganisaties zijn aanspreekbaar op juridisch houdbare producten. Kennis van de hoofdlijnen van de Algemene wet bestuursrecht is daarbij onontbeerlijk. De serie Praktijkdossiers Algemene wet bestuursrecht beoogt op beknopte wijze wegwijs te maken in de hoofdstructuur van de algemene wet bestuursrecht. Ieder dossier behandelt een specifiek beleidsterrein. Daarin worden de hoofdlijnen en de 'normale' gang van zaken beschreven; algemene leerstukken (bijvoorbeeld het begrip 'besluit') worden alleen voor zover dat functioneel is voor een goed begrip, aan de orde gesteld. Er is gekozen voor sterk op de praktijk gerichte informatie die direct toepasbaar is in de bestuurspraktijk. De serie is bedoeld voor stafjuristen en functionarissen met verantwoordelijkheden voor algemene en juridische zaken. Daarnaast richt de uitgave zich op diegenen die als manager of beleidsmedewerker in de lijnorganisatie te maken hebben met de Awb. Dit dossier behandelt hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. In dit hoofdstuk komen de bestuursrechtelijke sancties en het bestuursrechtelijke toezicht op de naleving aan de orde. Ook wordt vooruitgekeken naar de invoering van de vierde tranche van de Awb. Het praktijkdossier is voorzien van jurisprudentie tot en met augustus 2003.

...l 5:1 1. In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift ... Samenvatting, Bestuursrecht handhaving, Hoofdstuk 1-8 ... ... .2. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of medepleegt.3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Handhaving door en ... 3.13 Aansprakelijkheid wegens falend toezicht en handhaving 107. 6 VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN 4 Algemene bepalingen 111 ... 5.5.2.4 Modaliteit dwangsom artikel 5:32b lid 1 en 2 Awb 154 5.5.2.5 Hoogte dwangsom; artikel 5:32b lid 3 Awb 156 Bestuursrechtelijke handhavi ... Cursus: Toezicht en handhaving (volgens de Awb) - Springest ... ... 5.5.2.4 Modaliteit dwangsom artikel 5:32b lid 1 en 2 Awb 154 5.5.2.5 Hoogte dwangsom; artikel 5:32b lid 3 Awb 156 Bestuursrechtelijke handhaving bestaat uit het houden van toezicht en het opleggen van sancties door een bestuursorgaan. De verantwoordelijkheid voor de (bestuurlijke) handhaving van de Waterwet is geregeld in art. 8.1, eerste lid Waterwet.De beheerder heeft de taak gekregen 'zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van het bij of krachtens de hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 of ... Hoofdstuk 18 van de Omgevingswet (Ow) is gewijd aan het thema handhaving. De opzet en de inhoud van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op hoofdstuk 5 van de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hoofdstuk 18 van de Ow bestaat uit drie afdelingen: afdeling 18.1 betreft de bestu...