Gratis elektronische bibliotheek

Provincie-, Gemeente- en Waterschapswet - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 3,81
ISBN: 9789026825125
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

De beste pdf van Provincie-, Gemeente- en Waterschapswet die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Provincie-, Gemeente- en Waterschapswet is een boek van Uitgeverij Kluwer BV

...egebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen ... Waterschapswet - Wikipedia ... . Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020 (vrijdag) 15-5-2020 12:00 Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie. Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar gemeente. Aanpassingswet belastingbepalingen Provinciewet alsmede wijziging van formele belastingbepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet Wet van 10 april 1997 tot aanpassing van de belastingbepalingen in de Provinciewet aan bepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet, alsmede wijziging van de formele belastingbepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet Wij Beatrix, bij de gratie ... De Gemeentewet, Provinciewet en de Waterschapswet bepalen naar analogi ... Inhoud van Waterschapswet - Kenniscentrum InfoMil ... ... De Gemeentewet, Provinciewet en de Waterschapswet bepalen naar analogie van artikel 104 van de Grondwet - inzake de rijksbelastingen - dat over de invoering van belastingen en de essentialia (wie belastingplichtig is, tariefstructuur en belastbaar feit) van de heffing dient te worden besloten door het algemeen bestuur van respectievelijk de gemeente, provincie en het waterschap.2 Gemeenten ... 34 508 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut Nr. 2 VOORSTEL VAN WET En ze mogen het nu bewijzen. Zij daagden hun gemeente of provincie uit met een eigen plan. De overheidsinstanties zagen wel iets in hun plannen en gaven de uitdagers de mogelijkheid om het te gaan ... 1 Gedeputeerde staten en Onze commissaris geven aan artikel 30 onderscheidenlijk artikel 31 geen toepassing - tenzij de geboden spoed zich daartegen verzet - zonder aan de inspecteur en de burgemeester van de gemeente waar de verontreiniging, de aantasting of de directe gevolgen daarvan zich voordoen, de gelegenheid te hebben geboden hen terzake van advies te dienen. Inbreng Gert-Jan Segers tbv Wijziging Gemeente-, Provinciewet, Wet openb. lich. BES, Waterschapswet. donderdag 26 september 2013. ... Provinciewet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet. Kamerstuk: 33 691. Datum: 26 september 2013. Artikel I 6, eerste lid, onderdelen e en f, komt te luiden: e. die bij een verkiezing van de leden van provinciale staten, van het algemeen bestuur of van de gemeenteraad geen ingezetene is van de provincie, het waterschap onderscheidenlijk de gemeente, en ten aanzien van wie de verklaring dat hij voornemens is zich bij benoeming te vestigen in de provincie, het waterschap onderscheidenlijk de ... Waterschapswet gaan over de cyclus van beleidsvoorbereiding tot en met verantwoording en ... Bij het ontwikkelen van deze handreiking is gebruik gemaakt van de lessen die gemeenten en provincies met de invulling van vergelijkbare bepalingen in de Gemeente - en Provinciewet hebben geleerd. Provincies krijgen geld voor iedere inwoner, iedere kilometer weglengte, enzovoort. Een provincie die hoge kosten heeft (bijvoorbeeld door een groot watergebied) krijgt dus meer geld uit het provinciefonds dan een provincie die minder hoge kosten heeft. Het verdeelmodel maakt onderscheid tussen geld voor beheer en onderhoud en geld voor ... De Waterschapswet regelt vervolgens de verordenende bevoegdheden van de waterschapsbesturen, de openbaarheid van hun vergaderingen en tot slot het toezicht op die besturen. Waar aan provincies en gemeenten meer artikelen in de Grondwet zijn gewijd, volstaat voor de waterschappen artikel 133. Dat artikel bevat een directe opdracht aan de wetgever. De gemeente Groningen gaat op verzoek van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in gesprek met provincies en waterschappen om te kijken hoe de negatieve gevolgen van de droogte voor de natuur in ... Grondwateronttrekking en -infiltraties Ten behoeve van industriële toepassingen van meer dan 150.000 m2 water: Provincie Indien een aanvraag voor een watervergunning meerdere handelingen betreft waardoor meerdere organen bevoegd gezag zijn, dan is het hoogste gezag bevoegd om over de aanvraag te beslissen....