Gratis elektronische bibliotheek

Wet op het Voortgezet Onderwijs 2008-002 - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2009-05-21
BESTANDSGROOTTE: 12,72
ISBN: 9789013055764
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

De beste pdf van Wet op het Voortgezet Onderwijs 2008-002 die u hier kunt vinden

Omschrijving:

De nieuwe editie van deze tekstuitgave bevat de tekst van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals deze op 1 november 2008 luidt.De wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs die tussen 1 april 2008 en 1 november 2008 hebben plaatsgevonden zijn het gevolg van:-de Wet van 27 september 2007 in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij leerlinggebonden financiering en het opheffen van de landelijke commissie toezicht indicatiestelling (Stb. 2007, nr. 445);-de Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs (Stb. 2008, nr. 206);-de Wet van 3 juli 2008 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de algemene fondsen en over specifieke uitkeringen (Stb. 2008, nr. 312);-de Wet van 11 juli 2008 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (Stb. 2008, nr. 296). Deze wetten zijn op 1 augustus 2008 in werking getreden.Op 22 oktober 2008 is de volgende wet in werking getreden: de Wet van 11 september 2008 tot wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen (Stb. 2008, nr. 387).

...end onderwijs is verwerkt in de verschillende sectorwetten, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs worden geregeld in de Wet op de expertisecentra ... Wetboek-online.nl | Wet op het voortgezet onderwijs ... ... . Het schoolplan gaat over de kwaliteit van het onderwijs en bevat in elk geval het onderwijskundig beleid van de school, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De schoolgids bevat informatie over de werkwijze van de school voor ouders, verzorgers en leerlingen. In de Wet op het voortgezet onderwijs en in de Wet op het ... W ... wetten.nl - Regeling - Wijzigingswet enkele ... ... . De schoolgids bevat informatie over de werkwijze van de school voor ouders, verzorgers en leerlingen. In de Wet op het voortgezet onderwijs en in de Wet op het ... Wet op het voortgezet onderwijs Artikel 1 Deze wet verstaat onder: ?Onze Minister?: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor wat betreft het landbouwonderwijs, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ?de inspectie?: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht; ?voortgezet onderwijs? Wet op het voortgezet onderwijs Artikel 29 Eindexamens en diploma 1 Aan de leerlingen van de scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs wordt gelegenheid gegeven aan deze scholen een eindexame (ivo), vorm van onderwijs, in 1934 ontstaan uit de samenwerking van de Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven, de Pallas Athene-school te Amersfoort, en de Montessorivereniging te Bussum. Sinds 1958 is er een vereniging van ivo-scholen, die regels vaststelt voor het verkrijgen van een ivo-diploma op grond van proeven, op school afgelegd in het bijzijn van een gecommitteerde. Wet op het voortgezet onderwijs Artikel 12 Periode van voorbereidend hoger onderwijs v.w.o. en h.a.v.o.; profielen 1 Het onderwijs aan scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en aan scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs omvat met ingang van het vierde leerjaar een periode van voorbereidend hoger onderwijs Wet voortgezet onderwijs 20xx. Dit wetsvoorstel verbeterd de samenhang, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Wet op het voortgezet onderwijs. De redactie van de meeste artikelen is herzien en de bepalingen zijn in een logische hoofdstukken-structuur gezet. De wet wordt in materieel opzicht (inhoudelijk) niet aangepast. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) geeft verplichtingen waar het schoolbestuur aan moet voldoen. Zo moet het schoolbestuur het aanbod zo vormgeven dat het voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus (artikel 11c, eerste lid, WVO en art 2 en 3 van het Besluit referentieniveaus Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor op de maatschappij. Alle leerlingen volgen een eigen ontwikkelplan. Leren, werken, redzaamheid, burgerschap en vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten. Meestal duurt de opleiding 5 jaar. De Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepalen hoe het funderend onderwijs in grote lijnen geregeld moet zijn. Door de Wijzigingswet passend onderwijs zijn hier belangrijke punten aan toegevoegd en gewijzigd die van invloed zijn op het werk van de pedagoog binnen het onderwijs, namelijk: Wet op het voortgezet onderwijs Wet van 14 februari 1963, tot regeling van het voortgezet onderwijs Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is t In het geval van vertraging door de Coronacrisis kan een bevoegd gezag vanaf 15 juni 2020 vragen om coulance, bij het indienen van de jaarstukken en/of bekostigingsgegevens 2019. Een bevoegd gezag stuurt een e-mail (geen brief of telefonisch) naar het Informatiecentrum onderwijs van DUO ([email protected]). primair onderwijs, de Wet op de expertise centra en de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel hun ouders, voogden of verzorgers. Sponsoring . Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouder- /leerlingbijdragen, niet zijnde subsidies van charitatieve a. school: een school als b...