Gratis elektronische bibliotheek

Kwaliteit In Ontwerpbeleid - J.G. Maas

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,54
ISBN: 9789014092546
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.G. Maas

Alle J.G. Maas boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Veel bedrijven passen binnen een ontwerpafdeling een strategie van kwaliteitsbeheersing toe met de nadruk op het vakmanschap van de ontwerpers. De meeste aandacht gaat dan uit naar de techniek en de bedrijfskundige aspecten komen in het gedrang. Dit is met name het geval bij ondernemingen waar geen kwaliteitszorgfunctionaris binnen de ontwerpafdeling is. Zonder specifiek toezicht op het algemene bedrijfsbelang bestaat het risico dat zaken zoals wijzigingsbeheer en ontwerptoetsing te weinig aandacht krijgen. Het gevolg: veel testen en wijzigingen, lange doorlooptijden en hoge kosten. Ontwerpers eigenen zich onder het mom van creativiteit vaak een grote mate van vrijheid toe. Kwaliteitsmanagement dient erop toe te zien dat deze vrijheid geen vrijblijvendheid wordt. Dit betekent een tweevoudige functie: zekerstellen dat het ontwerpproces voldoende is onderbouwd met kwantitatieve en kwalitatieve methoden, zoals berekeningen, proefopzetten en literatuuronderzoek en erop toezien dat de taken en werkresulaten uit de ontwerpafdeling voldoende concreet worden vastgelegd en afgesproken. Jan Maas, auteur van een reeks andere werken over kwaliteitsmanagement, beschrijft een scala aan methoden en technieken die zowel de technische als de bedrijfskundige kanten van ontwerpprocessen belichten. De lessen geleerd uit de kwaliteitszorgevolutie spelen een belangrijke rol in de beschreven aanpak. Een aanpak die het traject van het eerste idee tot de ontwerpvrijgave splitst in fasen. Door bij de overgang tussen fasen toetsingen te laten plaatsvinden kunnen concrete mijlpalen worden ingevoerd, waarbij tussentijdse successen kunnen worden gemeten. Dit houdt de spanning en het plezier in het werk er in.

...te aan kwaliteit, het gebrek aan middelen en bovenal de ... PDF TRIZ, gestructureerd problemen oplossen1 ... ... Het ontwerpbeleid heeft van 1 mei 2015 tot en met 11 juni 2015 ter inzage gelegen voor het indienen van reacties. Tevens is het ontwerpbeleid besproken in de commissie Ruimte & Milieu van 13 mei 2015. Tijdens de periode van terinzagelegging zijn er vijf reacties ingediend. KWALITEIT IN BEWEGING KWALITEITSSYSTEEM AVANS HOGESCHOOL KWALITEIT IN BEWEGING KWALITEITSSYSTEEM AVANS HOGESCHOOL 2 3 INHOUD 1 INLEIDING 2 MODEL KWALITEITSSYSTEEM AVANS HOGESCHOOL 3 VISIE OP KWALITEIT 4 AMBITIE EN REALISATIE 4.1 P&C-cyclus 4.2 PDCA-cyclus 5 INHOUDSRIJK GESPREK 5.1 ... Kwaliteit en kwaliteitseisen in projecten ... .1 P&C-cyclus 4.2 PDCA-cyclus 5 INHOUDSRIJK GESPREK 5.1 Werkwijze 5.2 Inhoudelijke voorbereiding op verschillende niveaus 6 STANDAARDEN 6.1 Avans standaarden 6.2 ... Het formuleren van de gewenste kwaliteit van leefomgeving vergt participatie van de samenleving: initiatiefnemers van projecten, ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Dit vraagt om een ontwerpproces waarin waarden expliciet worden benoemd voor een transparante afweging over alternatieve visies of beleidskaders. Voor de trappen en duinpaden buiten de Manteling worden in het ontwerpbeleid beperkte mogelijkheden gegeven. Standpunt Provincie Zeeland. De Provincie wil 'duisternis als kwaliteit behouden voor inwoners, toeristen en recreanten in aantrekkelijke delen van Zeeland.' (Structuurvisie) Kwaliteit in Praktijk betrekt uw medewerkers zoveel mogelijk bij het opzetten van uw managementsysteem. Zij beschikken tenslotte over de meeste informatie betreffende de uit te voeren werkzaamheden. Door deze werkmethode raken zij tegelijkertijd gewend aan de ISO-materie. De kwaliteit van een product of dienst is van te voren lastig vast te stellen. Een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem toont aan dat een bedrijf levert wat de klant vraagt (=kwaliteit). Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt leidinggevenden en medewerkers in de organisatie met het vaststellen, bereiken en behouden van de juiste kwaliteit. DE NOTA KWALITEIT VAN ZORG. In de nota Kwaliteit van Zorg zet de overheid haar voornemens betreffende het kwaliteitsbeleid uiteen. Deze voornemens liggen grotendeels in het verlengde van de afspraken welke zijn gemaakt tijdens de door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) in 1989 en 1990 georganiseerde kwaliteitsconferenties. Oranje gebieden op de kaart zijn 'overgangsgebied' (ontwerpbeleid) Gewenste kwaliteit: In deze gebieden of rond deze locaties is donker het uitgangspunt maar zijn er redenen voor beperkt licht. Toelichting: Vanwege de functie van deze locaties is er verlichting nodig. Mag hier licht? Ja, mits bewust en bescheiden. Zie Voorwaarden Verlichting ... Inzicht in kwaliteit van beleid Begrotingsbeleid gaat nadrukkelijk om het realiseren van je doelstellingen met zo min mogelijk middelen. Om dit te bereiken spelen beleidscontrol en beleidsevaluatie een essentiële rol om daarmee het zicht te krijgen (en te houden) op de kwaliteit van de overheidsuitgaven. Het projectresultaat zal aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Dat geldt dan ook automatisch voor de diverse tussenproducten van het project. Voor het sturen van het project is het met name van belang dat kwaliteitseisen in de definitiefase bepaald, afgesproken en opgeschreven worden. Voorkomen moet worden dat allerlei eisen aan de kwaliteit impliciet blijven. Een duidelijke … Ze moeten nadruk leggen op preventie in plaats van inspectie, op coaching en inspireren zodat anderen ook kwaliteit gaan leveren. Lees hier meer artikelen over de toekomst van kwaliteit. De 'sweet spot' van kwaliteit. In haar eerste baan in kwaliteit, waarschuwde Sara Hynes' baas haar voor 'over Respont beoogt door de eigen kwaliteit voortdurend te meten, te verbeteren en te verantwoorden, het onderwijs en de tevredenheid over het functioneren als opleidende en kwalificerende organisatie te verbeteren. De kwaliteitsbeleving van onze klanten en belanghebbenden is van groot belang....