Gratis elektronische bibliotheek

Ik mani apostel van christus - John van Schaik

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,7
ISBN: 9789060383650
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: John van Schaik

De beste pdf van Ik mani apostel van christus die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Mani, de stichter van de religieuze beweging van de manicheeërs, sterft in 274 onder de folteringen van de orthodoxe Perzen. Ook in de eeuwen hierna worden de manicheeërs vervolgd, nu door de christelijke kerk. De uitroeiing van het manicheisme door de kerk is grondig. Pas in de twintigste eeuw brengen vondsten in Egypte en China een aantal oorspronkelijke manichese documenten aan het licht. Uit deze documenten komt een grootse kosmologie naar voren, waarin de ontwikkeling van de aarde en de mensheid als een strijd tussen licht en duisternis wordt gezien. Tegelijkertijd getuigt de manichese levenshouding van een diepe menselijkheid en liefde voor de schepping. In dit boek gaan de auteurs in op aspecten van het manicheïsme. Het boek belicht de achtergronden en lotgevallen van Mani en zijn religieuze beweging. In het bijzonder wordtonderzocht welke sporen het manicheïsme, alle vervolgingen ten spijt, in het westen heeft nagelaten

...rvolgt: 'Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd' (1 Korintiërs 15:9) ... Oorsprong en betekenis van het 'Evangelie van Mani ... ... . Andere apostelen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ... Daarop wijst de apostel Paulus, als hij aan de gemeente in Ko-rinthe schrijft: toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid, laat staan over imponerende natuurverschijnselen. Afzender, geadresseerden, groet. 1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder,. 2 aan d ... Het evangelie volgens Mani - NRC ... . Afzender, geadresseerden, groet. 1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder,. 2 aan de gemeente van God die in Korinthe is, Joh. 17:19; Hand. 15:9; 1 Thess. 4:7 aan de geheiligden in Christus Jezus, Rom. 1:7; Efez. 1:1 geroepen heiligen, 2 Tim. 2:22 met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als ... De oorspronkelijke twaalf discipelen / apostelen worden in Matteüs 10:2-4 opgenoemd: "De namen van de twaalf apostelen zijn deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem ... Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze... n Zaligmaker, en den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is, 2 Aan Timotheüs, mijn oprechten zoon in het geloof; genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onzen Vader, en Christus Jezus, onzen Heere. 3 Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog ......