Gratis elektronische bibliotheek

Het cultureel tekort van de Europese Unie - P. Beugels

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2004-04-03
BESTANDSGROOTTE: 6,71
ISBN: 9789055734474
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P. Beugels

P. Beugels boeken Het cultureel tekort van de Europese Unie epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Taal en cultuur vormen het belangrijkste keurmerk van de eigenheid van de lidstaten en hun cultuurgemeenschappen van de Europese Unie. Hun waarde en belang nemen toe nu de Europese Unie met tien landen wordt uitgebreid en hun verscheidenheid wordt verveelvoudigd. Ook de groeiende macht van de Unie en de voortgaande overdracht van nationale bevoegdheden nopen tot waakzaamheid voor taal en cultuur. Toch verkeren ze nog steeds in de marge van de Europese ontwikkelingen, ze zijn nauwelijks doorgedrongen in het publieke en politieke debat over de toekomst van Europa. Een groep Nederlandse en Vlaamse deskundigen beijvert zich sinds begin jaren '90 voor meer structurele aandacht voor taal en cultuur en een scherpe begrenzing tussen de onvervreemdbare verantwoordelijkheid van de lidstaten en de bemoeienis van de Europese Unie. Zij hebben zich verenigd in het Comité Buitenlands Cultureel Beleid. Hun meest recente actie is gericht op het verankeren van culturele rechten in de Europese Grondwet die onlangs als ontwerp wereldkundig is gemaakt en hoog op de politieke agenda is gezet. Aan het actuele debat hierover willen zij een impuls geven met een boek over de verscheidene aspecten van taal en cultuur, mede gezien vanuit Nederlands-Vlaams perspectief. Het bevat opstellen van experts op het Europese domein van taal, cultuur, cultuurbeleid, cultuurgeschiedenis, internationaal en constitutioneel recht. Er worden niet alleen kritische beschouwingen geleverd over en scherpe analyses gemaakt van het tekortschieten van de Europese Unie, er worden ook visies ontwikkeld en alternatieven aangereikt.

...NIE, IN HET LICHT VAN: — de Verklaring van Rome van de EU-leiders, de Top van Göteborg en de conclusies van de Europese Raad Enquêtes Zie bijvoorbeeld de cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau in Burgerspectieven, p ... Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ... .19 wijzen uit dat een ruime meerderheid van mening is dat er te veel macht naar de Europese Unie is gegaan. Het Nederlandse volk heeft het recht zich direct uit te spreken 'over de Europese machtsgreep,' vinden de indieners van het ... De activiteiten van de Europese Unie op het vlak van cultuur zijn op verschillende gebieden een aanvulling op het cultuurbeleid van de lidstaten. Hierbij kan worden gedacht aan de bescherming van Europees cultureel erfgoe ... bol.com | Het cultureel tekort van de Europese Unie, P ... ... ... De activiteiten van de Europese Unie op het vlak van cultuur zijn op verschillende gebieden een aanvulling op het cultuurbeleid van de lidstaten. Hierbij kan worden gedacht aan de bescherming van Europees cultureel erfgoed, de samenwerking tussen culturele instellingen uit verschillende landen en de bevordering van de mobiliteit van kunstenaars. De Europese Unie gebruikt 60% van dit middelste inkomen als armoedegrens. Deze benadering heeft als nadeel dat onduidelijk blijft of er werkelijk sprake is van armoede. In een welvarend land zullen veel mensen die minder hebben dan 60% van het middelste inkomen, toch een redelijk inkomen hebben. 14.6.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 212/9. DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 1. Digitalisering van en onlinetoegang tot cultureel erfgoed en de langdurige bewaring ervan zijn essentieel om eenieder toegang te kunnen bieden tot cultuur en kennis, om ruimere bekendheid te geven aan de rijkdom en de diversiteit van het Europees cultureel erfgoed en om bij te dragen aan de ... De coronacrisis dreigt de Europese Unie te vernietigen: het rijke Noorden weigert solidair te zijn met het arme en zeer zwaar getroffen Zuiden. De discussie over het wel of niet bestaan van een democratisch tekort in de Europese Unie, onderzocht aan de hand van de ontwikkeling van het Europees Parlement als democratisch, representatief, wetgevend orgaan. Erasmus+: programma van de Europese unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (.pdf) (vastgesteld bij Verordening (EU) Nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 20.12.2013) Budget aanzienlijk verhoogd De laatste cijfers die beschikbaar zijn, betreffen 2014. Dit jaar laat weer een lichte daling van de armoede zien. Het aantal armen volgens de ruimere niet-veel-maar-toereikendgrens bedraagt nu iets meer dan 1,2 miljoen (7,6%) en volgens de basisbehoeftengrens ruim 810.000 (5,1%). De figuur toont de ontwikkelingen in het armoedepercentage sinds ... Geldend van 01-07-2013 t/m heden. Toon relaties in LiDO Verdrag betreffende de Europese Unie, Maastricht, 07-02-1992; Maak een permanente link Verdrag betreffende de Europese Unie, Maastricht, 07-02-1992; Toon wetstechnische informatie Verdrag betreffende de Europese Unie, Maastricht, 07-02-1992; Vergelijk met een eerdere versie Verdrag betreffende de Europese Unie, Maastricht, 07-02-1992 Ontdek hoe het Topstukkendecreet de bescherming van roerend cultureel erfgoed regelt, ontdek de Topstukkenlijst. Vergunningen en attesten voor cultuurgoederen Leer meer over de vergunningplicht voor de uitvoer van cultuurgoederen buiten de Europese Unie. Residenties Ontdek de residenties waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft. in de Europese Unie, in het bijzonder voor radio- en televisieprogramma's, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed. Daarnaast is het doel ... van cultureel erfgoed door erfgoedinstellingen wordt dwingend voorgeschreven in het voorstel van de Europese Commissie. Concurrentiekracht en het bestuurlijk tekort van de Europese Unie Rede in verkorte vorm uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van Jean Monnet hoogleraar European Economic Governance aan de faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie van de Universiteit Twente op donderdag 15 december 2005 door: Prof. dr. N.S. Groenendijk De Europese Unie staat onder grote druk van groeiend populisme en nieuw nationalisme. Om de EU voor de ondergang te behoeden moeten burgers veel meer zeggenschap krijgen, vindt Ulrike Guérot. Zij pleit voor een gemeenschappelijke Europese democratie in de vorm van een Europese republiek....